קורסים

נושאי הלימוד העיקריים
מבוא לבוררות
המערכת הכללית של המשפט.נושאים הראויים להידון מחוץ לכותלי בית המשפט יתרונות.
המגמה והטעמים להעברת נושאים למערכות חוץ משפטיות.נושאים שאינם ראויים להידון מחוץ לכותלי בית המשפט.

מרצה: כבוד השופט אורי שטרוזמן - שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (בדימוס).


מיהו הבורר ומהות הבוררות
מיהו הבורר.מינוי בורר על פי הסכם בין הצדדים.
הבוררים לסוגיהם.הצדדים האפשריים להסכם בוררות.
התכונות והכישורים הנדרשים מבורר.צורת הסכם הבוררות.
תנאים והגבלות למינוי בורר.הסכם בוררות ישיר ועקיף.
מינוי בורר על ידי בית המשפט. הנושאים האפשריים להסכם בוררות.

מרצה: כבוד השופט אורי שטרוזמן - שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (בדימוס).


עילות התביעה בפני הבורר
מהי עילה.עוולות אזרחיות עפ"י פקודת הנזיקין.
עילת התביעה לעומת סכום התביעה.דיני עשיית עושר ולא במשפט.
התייחסות המשפט האזרחי לעילות התביעה. זכויות הקניין עפ"י חוק המקרקעין.
עילות תביעה בחוקי החוזים.חיובים עפ"י פקודת השטרות.
חוקי המכר ועילות התביעה שבהם.

מרצה: כבוד השופטת ברכה בר זיו, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה.


הסכם הבוררות
תוכן הסכם הבוררות ותנאיו.פקיעת הסכם הבוררות.
הגדרת נושא הבוררות.פקיעת הבוררות.
הגדרת תפקיד הבורר וסמכויותיו.

מרצה: כבוד השופט (בדימוס ) דן ארבל, מנהל בתי המשפט.


ניהול הבוררות
קביעת הסוגיות שבמחלוקת.אופן ניהול הליך הבוררות.
קביעת סדרי ונוהלי הבוררות.הקפדה על כללי הצדק הטבעי.
נוכחות הצדדים וייצוגם על ידי עורך דין.אופן כתיבת פסק הבורר.
סמכויות הבורר ושימושו בהן.קביעת שכר טרחת הבורר.
פניית הבורר לבית המשפט לאכיפת סמכויותיו. התערבות בית המשפט בהליך הבוררות.

מרצה : כבוד השופט אורי שוטרוזמן שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.


פסק הבורר
צורת פסק הבוררות, מועד נתינתו והצורך בהנמקתו. העילות לביטול פסק הבורר ע"י בית המשפט.
העברת הבורר מתפקידו.החזרת פסק הבורר לבורר ע"י בית המשפט.
יחסי הגומלין בין הבורר לבין בית המשפט.

מרצה: כבוד השופט ד"ר קלינג - שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (בדימוס).