קורסים

תכני קורס העדים המומחים
מבוא לחוות דעת המומחה
מי יכול להיות עד מומחה.מומחה מטעם בית המשפט - למי זה כדאי.
חשיבות המומחה במשפט.שיתוף פעולה של המומחה עם מזמין חוות הדעת.
ייחודיות העד המומחה לעומת העדים האחרים.שכרו של עד מומחה.
הקשיים אותם מעוררת חוות דעת המומחה.התכונות והדרישות ממומחה המתבקש לתת חוות דעת.

מרצה : כבוד השופט, ד"ר גבריאל קלינג, המשנה לנשיא בית המשפט המחוזי תל - אביב.


חוות דעת מומחה מטעם בעל דין וחוות דעת מומחה ממונה
הפרוצדורה וההליכים הנהוגים בהגשת חוות דעת מומחה.מינוי מומחה ע"י בית המשפט או בהסכמת הצדדים.
מתי ניתן להגיש חוות דעת מומחה, ומתי מתקיים הצורך בהגשתה.תנאים והגבלות למינוי מומחה.
תוצאות ההימנעות מהגשת חוות דעת מומחה.הקפדה על כללי הצדק הטבעי ע"י המומחה הממונה.
נטל ההוכחה במשפט.פסילת חוות דעת מומחה ממונה.

מרצה : כבוד השופט, ד"ר גבריאל קלינג, המשנה לנשיא בית המשפט המחוזי תל - אביב.


היחסים בין המומחה לבין מזמין חוות הדעת
ההתקשרות.חיובי המומחה ואחריותו כלפי המזמין, תיאור החיובים העיקריים.
צורת ההתקשרותאחריות במקרה של רשלנות.
חובת גילוי במשא ומתן. מועד התשלום והבטחת התשלום.
תשלום במקרה של הפסקת חוזה.זכויות המומחה, תשלום השכר נוסחת החישוב: גלובלי, לפי שעות, לפי תוצאות המשפט.

מרצה : פרופסור אייל זמיר - דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ירושלים.


הליך הכנת חוות הדעת
צורה ותוכן החוזה בין המומחה לבין מבקש חוות הדעת.סמכויות המומחה בעת הכנת חוות הדעת.
הסתמכות המומחה על ספרות מקצועית.דרכי קביעת שכר הטרחה.
היעזרות המומחה במומחים אחרים ובחוות דעתם.בדיקת האובייקט נשוא חוות הדעת, המסמכים והחומר הרלוונטי.
מרכיבי חוות הדעת : המבוא, הבדיקה והמעשית, העובדות, המסקנות והנספחים.פורמט המכון לפי שיטת לורד וולף.
חוות דעת החורגת מסמכות.

מרצה: פרופסור איתן רובינשטיין, ראש המחלקה הבקטריולוגית, ביה``ח תל השומר.


המומחה בפני בית המשפט
הכנה לקראת מתן העדות. עמידה על דוכן העדים, התנהגות, לבוש ושפת גוף.
יחסי גומלין עם עורך הדין.פסיקת בית המשפט.
החקירה הראשית ושאלות השלמה.הכרעה בין חוות דעת נוגדות.
חקירתו הנגדית של המומחה בבית המשפט.ערעור על פסיקת בית המשפט.

מרצה : כבוד השופט אמנון סטרשנוב, שופט בית המשפט המחוזי תל אביב.


בוררות
מה בין בורר לעד מומחה.אישור פסק הבוררות.
מינוי הבורר והעברתו מתפקידו.ביטול פסק הבוררות.
מהלך הבוררות.שכרו של הבורר.
חיובי הבורר במהלך הבוררות.

מרצה : כבוד השופט(דימוס) דן ארבל - שופט ומנהל בתי המשפט.


פסיכולוגיה
השפעות מצבי לחץ. שימוש במתחים להשגת יתרון.
התמודדות עם לחצים.מהלכים פסיכולוגיים במתן עדות.
תגובות קוגניטיביות ללחץ. היבט קוגניטיבי על בית המשפט.
שיטות להפגת מתחים.

מרצה : פרופ` מריו מיקולינסר, ראש החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.


תקשורת
שיווק עצמי. שליטה עצמית.
מסרים סמויים בתקשורת עם הזולת.שימוש בגוף ובתנועותיו קשר עין, אינטואיציה, שימוש במרחב ועוד.
התרשמות ועשיית רושם. פענוח תגובות המערכת המשפטית : בעלי דין, עורכי דין ושופטים.
שפת הגוף אל ומתוך התת מודע. מודעות למסרים ותשדורות עם הזולת וממנו.

מרצה : ד"ר ברק או פרופ' מיקולינסר.